Ny kommitté vill stärka kulturarvets skydd | Magasin K (2024)

Aktuellt

En svensk gren av kulturarvsorganisationen Blue Shield startas i Sverige. ”Vi vill vara en samlande kraft i arbetet med att skydda kulturarvet” säger Helene Rånlund, ordförande i svenska ICOM som står bakom ansökan.

  • Susanne Claesson

Blue Shield International är rådgivande organ till Unesco i frågor om skydd av kulturarv i händelse av väpnad konflikt. Grunden för Blue Shield-organisationens verksamhet är 1954 års Haag-konvention som utgör en del av de humanitära internationella lagar som reglerar folkrätten vid väpnad konflikt. Blue Shield-kommittéer finns i ett 30-tal länder och en svensk kommitté har varit på gång i omgångar under årens lopp.

– Det har varit processer igång tidigare men det kanske inte har funnits samlade förutsättningar på samma sätt som nu. Det är också först de senaste åren som Blue Shield International har haft rätt förutsättningar för att behandla ansökningarna som är ganska omfattande process, säger Helene Rånlund.

Hon berättar att Blue Shield Sweden är tänkt att vara en samlande kraft för de olika kulturarvsinstitutionerna i Sverige. Ambitionen är att kommittén ska arbete med spridande av kunskap och utbyte av erfarenheter.

– Istället för att museer, arkiv och bibliotek jobbar i våra olika stuprör så kan det här bli ett nätverk där vi tar hjälp av varandra. Om det skulle hända någonting i Sverige så skulle vi till exempel kunna hjälpa till att styra om resurser bland de medlemmar som ingår. Vi kan också arbeta över nationsgränserna, Blue Shield Danmark har till exempel stöttat Ukraina i arbetet med att skydda landets kulturarv.

Ny kommitté vill stärka kulturarvets skydd | Magasin K (1)

Helene Rånlund är ordförande för svenska ICOM och överintendent på Statens försvarshistoriska museer.

Det pågår just nu flera initiativ för att samordna kulturskyddsarbetet. Regeringen har tidigare meddelat att de vill att ett nytt nationellt kulturskyddsråd ska införas, vilket Magasin K skrev om i mars. Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag att snabbutreda hur ett sådant skulle kunna fungera, vilka som ska ingå i rådet och den utredningen ska vara klar efter sommaren.

Kommer Blue Shield verka för att sitta med i rådet?
– Det är klart att vi tycker att det är jätteviktigt att Blue Shield finns med på något sätt i det sammanhanget, men sen hur rådet kommer utformas är upp till Riksantikvarieämbetet. Men vi hoppas att vi kommer ha en dialog och att vi kan vara en stark civil kraft i de här frågorna.

I dagsläget är endast är länsstyrelsenpå Gotlandsom märkt ut särskilt betydande kulturegendomar. Tidigare i år ansökte även Länsstyrelsen Uppsala om tillstånd att märka upp kulturarvsegendom enligt Haagkonventionen. Helene Rånlund hoppas att den nya kommittén kan vara ett stöd också i länsstyrelsernas arbete.

– Det pågår arbete på många håll i samband med att man bygger upp det civila försvaret. Det är ju ett prioriteringsarbete som måste göras, man kan inte märka upp allt. Jag tror vi kommer se fler ansökningar till Riksantikvarieämbetet kommande år när man kommit längre i inventeringsarbetet runt om i Sverige.

Läs också:Gotland först ut: ”Man vill ju bevara allt”

Ny kommitté vill stärka kulturarvets skydd | Magasin K (2)

  • Susanne Claesson

Ämnen i artikeln:

  • Arkiv, Bibliotek, Kulturarv, Museer

Liknande läsning:

Intervjuer

”Man måste erkänna museerna som koloniala platser”

Intervjuer

”Man måste erkänna museerna som koloniala platser”

Aktuellt

KB startar råd för nationella minoriteter

Aktuellt

KB startar råd för nationella minoriteter

Aktuellt

Så blir förslaget om bemannade skolbibliotek

Aktuellt

Så blir förslaget om bemannade skolbibliotek

Annons:

Mest läst:

På nytt jobb:

Helena Reinedahl blir ny bibliotekschef i Västerås.

Johanna Hansson blir ny överbibliotekarie för Uppsala universitetsbibliotek.

Sara Källström är ny museichef och vd på Millesgården.

Fler på nytt jobb

Andra läser:

  • På jobbet·
”Vi ser att tonen är uppskruvad”
  • Intervjuer·
Mångspråksbibliotekarien: ”Se till att få in böckerna!”
  • Åsikter·
”Slå vakt om vårt digitala Sverige”

Läs vårt nyhetsbrev!

Varje torsdag skickar Magasin K ett nyhetsbrev med veckans viktigaste artiklar. Prenumerera här!

Annons:

Ny kommitté vill stärka kulturarvets skydd | Magasin K (13)

Skolbibliotek

Aktuellt

Så många fler skolbibliotekarier behövs

Om skolbiblioteken ska bemannas med samma frekvens som i dag skulle det behövas ytterligare 1 300 heltidstjänster, visar Magasin K:s genomgång.

På jobbet

Bibliotekarier som jobbar med unga tjänar minst

Skol- barn- och ungdomsbibliotekarier har lägst löner bland yrkena som kräver högskoleutbildning i DIK:s senaste lönestatistik. ”Jag blir så arg”, säger Jonna Bruce, skolbibliotekarie på Hammarkullsskolan och fackligt förtroendevald.

På jobbet

Forskare: ”Skolbibliotekarier förväntas pynta och fixa fika”

Stöttande rektor och en erkänd nyckelroll på skolan ligger bakom lyckade skolbibliotek. Men enligt forskaren Ulrika Centerwall är det en bra bit kvar innan yrkesrollen får den legitimitet den förtjänar – statusen är “otroligt låg”.

Aktuellt

Dubbelt så vanligt med bemannat skolbibliotek på kommunala skolor

Kommunala huvudmän ger nästan dubbelt så stor andel av sina elever tillgång till bemannande skolbibliotek jämfört med fristående. Det visar DIK:s rapport om skolbibliotek, som släpps i dag.

Debatt

Det finns inga magiska skolbibliotekarier

Så länge skolbibliotekarier anses vara magiska betyder inga satsningar någonting. Vad skulle resurser åstadkomma som inte magi redan löser? Det skriver Eric Haraldsson, skolbibliotekarie.

Åsikter

”Lagförslaget missar kulturorganisationernas verklighet”

Larissa Borck, antikvarie, om nya inskränkningar i upphovsrätten.

Foto: Jonas Eng

Intervjuer

Mattias Järvi: ”Bibliotek är inte neutrala”

Att komma till Mångkulturellt centrum i Fittja var som att hitta hem, säger bibliotekarien Mattias Järvi. Nu vill han hjälpa sin bransch att skärpa blicken, så att biblioteken kan avkoloniseras. Så att barn inte ska tvingas möta rasism på sina bibliotek.

På jobbet

”Det handlar om att våga se individer”

Bibliotekarierna Sandra Englin och Elin Tingsdal om tillgänglighet på biblioteken.

På jobbet

”Det handlar om att våga se individer”

Bibliotekarierna Sandra Englin och Elin Tingsdal om tillgänglighet på biblioteken.

Intervjuer

”Man måste erkänna museerna som koloniala platser”

Världskulturmuseernas stora satsning på avkolonisering inbegriper både samlingar och pedagogik. ”Besökarna ska möta svåra frågor ganska tidigt”, säger nytillträdda projektledaren och utställningsproducenten Didem Yildirim.

Foto: TT

Aktuellt

Regeringen vill slå ihop Arkdes och Moderna: ”Vingklipper viktiga institutioner”

Både Arkdes och Statens konstråd kan slås ihop med Moderna museet. Regeringens besked väcker blandade reaktioner.

Intervjuer

”Kopplingen mellan kommunikation och demokrati är viktigare än någonsin”

Kommunikatörsyrket är ifrågasatt i flera länder – men har aldrig varit viktigare. Det menar Ida Jost, som tagit plats i styrelsen för det europeiska initiativet Propublica Public Communication.

Aktuellt

DIK skärper riktlinjerna för strejkkassan

Placeringen av förbundets konfliktfond har fått nya, tydligare riktlinjer. Fonderna i innehavet ska ses över under hösten.

Foto: Konstnärsnämnden

Aktuellt

Lågt stöd för sammanslagning av kulturmyndigheter

Regeringen vill slå ihop Konstnärsnämnden och Kulturrådet men en övervägande majoritet av remissinstanserna säger nej till förslaget.

Aktuella ämnen:

Kulturpolitik (2) DIK (1) Kommunikation (1) Statens konstråd (1) Arkdes (1)

Ny kommitté vill stärka kulturarvets skydd | Magasin K (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated:

Views: 6013

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.